รวมภาพนักเรียน

บรรยากาศการเรียนรู้


ดูแบบเก่าๆ กันเลย...


วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

4. แร่ธาตุ

แร่ มีหลายชนิด จำแนกตามส่วนประกอบทางเคมี และทางกายภาพ โดยพิจารณาจากเนื้อความเหนียว ความวาว และการนำไปใช้เป็นโลหะ อโลหะ รัตนชาติ และแร่เชื้อเพลิง แต่ถ้าจำแนกแร่ตามประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็นแร่ประกอบหิน และแร่เศรษฐกิจ หรือแร่ธาตุทางอุตสาหกรรม แร่ที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นแร่โลหะ และอโลหะ

ไม่มีความคิดเห็น: